خاکسترِ گوزن_آلوارو مارین«Álvaro Marín»

سیاره آبی
و کی‌ست آن‌که
شعله‌ور کند آتشفشان‌خود؟
سیاره‌ی آب
عطش‌هامان
فروکش نمی‌کند اما
مرگ‌است
چون جگواری در کمین آب
و هولوکاستِ گوزن
این آتشی
که می‌سوزد
و بی‌هوده تلاش ‌می‌کند
تا بپوشاند خاکستر
یا رنگ کند گلی را
در برگی
با عکسی
از ابر قارچیِ هیروشیما
سیاره‌ی آبی…
مرگ اما چه برمی‌گرداند به ما؟
گدازه‌هایش را؟
سمت‌مان پرت کند شاید
سَمّی که نفس کشیده‌ایم
و پس هدیه‌هامان را بدهد

 

برگردان: مهردادمهرجو

THE DEERS’ ASHES

2000, Álvaro Marín

 

. . . The blue planet
?And who stirs the fire of its volcanoes
. . . The planet of water
but our thirst is not quenched
.and death is a jaguar stalking the water
,Light is the holocaust of the deer
this light burns
and aspires in vain to hide the ashes
or to paint a flower
on the page with a photo of the Hiroshima mushroom cloud
. . . The blue planet
?but what death gives us back its lava
Maybe it will throw the inhaled poison at us, maybe
.It will give us back our offerings

Leave a Comment