گرد و خاک_کارلوس ویلیامز«C.K. Williams» ‎

‎پودر صورت
باروت تفنگ
‎تالک سیاه‌زخم
‎براده‌های آهن
‎خاکستر کوره‌ی آدم‌سوزی
‎تراشه‌های ته‌مانده‌ی شعر
‎این‌ها همه در گاوصندوقم
‎و خاک
‎تانک‌ها
‎تندباد
‎…و معبدهایی از غبار
‎ارّه
‎ابریشم
‎و گچ و خاک و خاشاک
‎گرد و خاکی که کرده
بزاقِ گاوی نر
‎ که می‌تاباند سر
و به خیالش
گَندابِ مرگش می‌ریزد بیرون
گرد و خاک
که برپاست
حتی در آن خط ساحلیِ خراشیده‌‌ی دریای اژه
‎با سربازانی سرازیر
‎به سمت آن‌هایی
که آن‌روز
‎آن دوران
‎ یا همیشه
‎نامشان بوده دشمن
‎و ارزش‌ش را دارد
که برایشان غبار شود بلند
‎گرد و غبار معلق به وقت درو
‎ناچیز است
‎مثل اوجی کوچک که در پرواز بگیرد شاهین
‎مثل تکه‌های نور
‎لای برگ‌های برنزه‌ی افرا
‎گرد و غبار حیوانات
‎معدنی
‎ذهنی
‎ ذخیره است
‎نه در شیشه‌ی شهوت‌انگیز پاندورا
‎نه در ‌‌صندوقی
‎که ماسیده
‎ گرد و غبارِ تقدس بر آن
‎مثل چیزی با‌شکوه
‎اما گِلی
‎که دارد تاب می‌خورد هنوز
‎تنها در این جعبه چرم
‎ترک خورده
قراضه
‎هم‌اندازه با قلب
‎یا مغز
‎قفل زنگ زده
‎پوسیده
‎لولا با خوشحالی فریاد می‌زند
‎بازهم…
‎پودر صورت
باروتِ تفنگ
‎گرد و غبار
‎گرد و غبارِ عزیز

 

مترجم: مهرداد مهرجو

DUST

© 2010, C.K. Williams

 

,Face powder, gun powder, talcum of anthrax
shavings of steel, crematoria ash, chips
,of crumbling poetry paper —all these in my lock-box
.and dust, tanks, tempests, temples of dust
,Saw-, silk-, chalk-dust and chaff
the dust the drool of a bull swinging its head
as it dreams its death
,slobs out on; dust even from that scoured
,scraped littoral of the Aegean
troops streaming screaming across it
at those who that day, that age or forever
.would be foe, worthy of being dust for
Last, hovering dust of the harvest, brief
as the half-instant hitch in the flight
of the hawk, as the poplets of light
.through the leaves of the bronzing maples
Animal dust, mineral, mental, all hoarded
not in the jar of sexy Pandora, not
in the ark where the dust of the holy aspiring
_to congeal as glorious mud-thing still writhes
,Just this leathery, crackled, obsolete box
,heart-sized or brain, rusted lock shattered
. . .hinge howling with glee to be lifted again
.Face powder, gun powder, dust, darling dust

 

Leave a Comment