کومولوس_علی عبدالرضایی

کومولوس
شاعر: علی عبدالرضایی
طرح جلد: عباس صادقی
حروف‌چین: مصطفی صمدی
صفحه‌آرا: فاطمه قهرمانی
چاپ اول: ۱۳۹۰
چاپ سوم: ۱۳۹۶
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج شعر محفوظ است.

دانلود کتاب کومولوس

Leave a Comment