پس خدا وجود داره! _علی عبدالرضایی

پس خدا وجود داره!
شاعر: علی عبدالرضایی
طرح جلد: عباس صادقی
حروف‌چین: مصطفا صمدی
صفحه‌آرا: فاطمه قهرمانی
چاپ اول: ۱۳۸۰
چاپ سوم: ۱۳۹۶
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج شعر محفوظ است.

دانلود کتاب پس خدا وجود داره

Leave a Comment