فاکبوک _ علی عبدالرضایی

مجموعه شعر فاکبوک
شاعر: علی عبدالرضایی
طرح جلد: عباس صادقی
حروف‌چین: محمد مروج
صفحه‌آرا: فاطمه قهرمانی
چاپ اول: ۱۳۸۳
چاپ سوم: ۱۳۹۶
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج شعر محفوظ است.

 دانلود کتاب فاکبوک

نظر بدهید