شینما_علی عبدالرضایی، افشین شاهرودی

شینما
شاعر: علی عبدالرضایی، افشین شاهرودی
چاپ اول: ۱۳۸۱
چاپ سوم: ۱۳۹۶
کلیه حقوق این اثر برای نویسندگان و نشر کالج شعر محفوظ است.

دانلود کتاب شینما

Leave a Comment