سقف

سقف

حتی اگر سقف باشد یا کوتاه
سگ باشد ولی پاکوتاه
اتاقی که دست و پا شده یک تخت دارد
که گاهی چهار نفر
و یا حتی چهار نفر
می‌توانند وسطِ استخرش شنا کنند
من یک نفرم
و حاضرم جای آن سه نفر را به دختری بدهم
که حاضر است
مرا به خوابی که او را می‌خوابد ببرد
خوابی که دخترش حاضر باشد
در خانه‌ای که ندارد
به دختری که می‌توانست داشته باشد
در خانه‌ای که دارد فکر کند
من آن خانه‌ام
و از دری گذشته‌ام
که در چشمِ تو باز می‌شود
بخواب چشمِ مرا
ببین خوابِ مرا
بعد از تو تصمیم گرفته‌ام
عاشقی کنم با تو!


شعر علی عبدالرضایی از مجموعه لا اله الا لاو

About the author

آیدین دارا

Leave a Comment